O.A. Knutsens dødsbo
Forrige ] Hjem ] Neste ]

Dokumentinnsyn ] [ Entledigelse Bauge ] Disiplinærsak Bauge ] Straffbare forhold ] Behandlingstid ] Domstoladministrasjonen ] Generelt ] Rettsmøter ] Dommerpanel ] Om dokumentformat ] Søkeside ] Sideoversikt ] Tilbakemelding ] Avisartikler ] Linker ]

 

Emner

Sist endret: 2005-08-31

Entledigelse Lars Bauge

Entledigelsessaken som handlet om hvorvidt bobestyrer advokat Lars Bauge skulle fortsette i sin stilling som bobestyrer er i utgangspunktet avgjort ved endelig beslutning i Høyesteretts kjæremålsutvalg.

Avgjørelse muliggjør kritikkverdige og straffbare forhold i boforvaltningen

2005-03-11 Høyesteretts kjæremålsutvalg kjennelse

Denne avgjørelsen åpner for at bobestyrer i et dødsbo kan mistenkes for grov økonomisk utroskap mot boet, og vel også etterforskes, siktes, dømmes og straffes, uten at vedkommende må gi slipp på sitt bobestyreroppdrag. For å forstå sammenhengen se kjæremål til Høyesterett og andre dokumenter under. For en mer lettfattelig fremstilling se artikkelen "Hvem vokter vokterne?"

Sammenheng med spørsmål om dokumentinnsyn

Avgjørelsen skal også ses i sammenheng med en tidligere avgjørelse av 1. desember 2003 der Kjæremålsutvalget forkastet kjæremål vedrørende løpende og fullstendig innsyn i boets dokumenter. (se Innsynssaken)

Resultatet er at arvingene er helt prisgitt velviljen til dem (tingrett/bobestyrer) som er under mistanke for straffbare/kritikkverdige forhold i forbindelse med bobehandlingen.

Manglende forklaring under vitneansvar

Det er også andre problemer med saksbehandlingen. Blant annet har ikke klagerne hatt anledning til å føre vitner, og heller ikke hatt anledning til å utspørre bobestyrer eller tingrettdommer under vitneansvar. Domstolen har derved lagt til grunn en bevisbyrde, men samtidig hindret arvingene i å oppfylle denne bevisbyrden.  

Habilitetsspørsmål

Videre er avgjørelsen tatt av den samme tingrettdommer som skal føre tilsyn med bobestyrer. Denne dommeren har naturligvis selv en direkte interesse i saken, dersom bobestyrer har gjort seg skyldig i kritikkverdige forhold skulle dette ha blitt avverget av dommeren.

Manglende samsvar med formålet med offentlig skifte

Sett hen til at det angivelige formålet med et offentlig skifte er å beskytte arvingenes interesser, fremstår Kjæremålsutvalgets beslutning som lite gjennomtenkt. Selv om Høyesterett ikke har ment det slik, bidrar beslutningene til å beskytte kriminelle og mulige kriminelle bobestyrere og for så vidt også dommere, og dekke over straffbare og kritikkverdige forhold i forvaltningen av boet.

Selv i mangel av straffbare eller kritikkverdige forhold bidrar beslutningen også til å beskytte bobestyrers økonomiske interesser på bekostning av arvingene. Er det rimelig at bobestyrere skal ha et sterkere "oppsigelsesvern" enn vanlige arbeidstakere, og er det rimelig at bobestyrer skal ha "krav på" å motta bobestyrerhonorar nærmest til evig tid?

Bør Stortinget klargjøre regelverket?

Spørsmålet er om ikke Stortinget burde klargjøre regelverket slik at a) arvingene fikk ubetinget innsyn i alle dokumenter på samme måte som for forvaltningssaker, b) eventuell entledigelse ble avgjort av annen domstol enn den som oppnevnte/fører tilsyn med bobestyrer og c) kravene for entledigelse endres i samsvar med de krav som gjelder for andre advokatoppdrag dvs. at bobestyrer kan sies opp når som helst og uten annen begrunnelse enn at arvingene ønsker et skifte.

Teknikker

Se Innsynssaken, teknikker for en nærmere beskrivelse av forskjellige teknikker. Mange av de samme anførsler gjør seg gjeldende her, særlig i forhold til Kjæremålsutvalgets behandling.

Det er ellers bemerkelsesverdig at verken tingrett, lagmannsrett eller kjæremålsutvalget tar stilling til brudd på advokatforskriften, og heller ikke finner begrunnet mistanke om straffbare forhold tilstrekkelig for å entledige bobestyrer.

Imidlertid, dersom man tar utgangspunkt i hypotesen om dommerprioriteringer blir det hele i all sin absurditet, mer forståelig.

Legg merke til at Disiplinærsaken hvor avgjørelsen jo også er skrevet av en dommer viser anvendelse av de samme teknikker, herunder unnlatelse av å ta stilling til anførsler og redefinisjon av spørsmål og faktum.

Andre dokumenter i saken

2005-01-27 Kjæremål til Høyesterett vedr. entledigelse

2004-12-29_Gulating_avgjorelse_v_entledigelse_Bauge.pdf

2004-03-23 Advokat Knudtzons oppsummering Dette er et relativt stort dokument på over 2 MB og inneholder advokat Knudtzons oppsummering til Haugesund tingrett.

 

Copyright 2006 John F. Knutsen