O.A. Knutsens dødsbo
Forrige ] Hjem ] Opp ] Neste ]

Tvistemålsloven §135 ] Skifteloven §19 ] Skifteloven §22 ] Mnskrl. §3 ] EMK art. 6 ] [ Walston vs. Norway ] Jahresaken dokumentinnsyn ]

 

Emner

Walston EMD

Sist endret: 2005-08-31

Walston (No. 1) vs Norway

Denne saken gjelder en klage vedrørende manglende dokumentinnsyn til den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg.

Klagerne hadde ikke fått oversendt et prosesskrift fra Den norske bank i forbindelse med en rettssak ved Norfjord tingrett.

Et av de mer interessante og typiske aspekter ved denne saken er Gulating lagmannsrett og for så vidt også Høyesteretts Kjæremålsutvalgs behandling. I stedet for å akseptere at Norfjord tingrett har begått en feil, bortforklarer og bagatelliserer man feilen ved å hevde at denne uansett ikke hadde noen betydning for saken. Fokus blir derved flyttet vekk fra domstolens feil, og over på et annet tema.

Som det fremgår slår menneskerettsdomstolen fast at innsynsretten er absolutt og at spørsmålet om betydning for saken sånt sett er uten relevans i forhold til spørsmålet om overtredelse av den europeiske menneskerettskonvensjonen (se avsnitt 58 "the existence of a violation is conceivable even in the absence of prejudice").

Menneskerettsdomstolen er heller ikke imponert over lagmannsrettens forsøk på bagatellisering: "Thus, having regard to the nature of the issues to be decided by the High Court in the appeal, it can be assumed that the applicants had a legitimate interest in receiving a copy of the Bank’s observations of 9 October 1996."

Klageren (Walston) fikk medhold ved menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Strasbourg domstolens beslutning på engelsk: Walston (No. 1) vs. Norway

Man kan også søke på saksnavn i domstolens database: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en

 

Copyright 2006 John F. Knutsen