11-015361 ASD-GULA/AVD1 Trust ankenektelse nr 2

Domstol eller organ: 
Saksnummer: 
11-015361 ASD-GULA/AVD1
Om avgjørelsen: 

Avgjørelsen inngår i serien "hemmelige avgjørelser", dvs avgjørelser som ikke er publisert gjennom Lovdata eller på domstolens egen hjemmeside. For alle praktiske formål er denne type avgjørelser hemmelige, tiltross for at det ikke foreligger noen formell avgjørelse om at de skal være hemmelige.
 
Et kjennetegn ved mange av de "hemmelige avgjørelser" er at de er i åpenbar strid med lovgivning og/eller rettspraksis.
 
Denne avgjørelsen i Gulating lagmannsrett er også i åpenbar strid med forutsetningene knyttet til Stortingets godkjennelse av forliksavtalen mellom Anders Jahres dødsbo og den britiske banken Lazard jfr. St. prp. 17 (2001-2002), - og med de forutsetninger som gjennom en årrekke er blitt lagt til grunn av a) den utøvende makt ved Justisdepartementet og Finansdepartementet, b) den dømmende makt ved skifteretten i Sandefjord (Jahresaken) og Høyesterett (se f.eks. Rt-2007-16) og c) den lovgivende makt gjennom en hel serie vedtak knyttet til statsgarantier og bevilgninger til Jahreboet samt forliksavtalen med Lazard m. fl..
 
Se også artikkelen Jahre saken, Knutsen saken, demokrati og hemmelige rettsavgjørelser.

Vota: 
DommernavnStemmegivning
Flertall
Flertall
Flertall