Mitsem, Sverre

Sverre Mitsem (født 3. juli 1944 i Oslo, død 18. oktober 2005) var en norsk jurist og høyesterettsdommer.

Han tok juridisk embedseksamen i 1972 og var deretter konsulent i Forbrukerrådet frem til 1975.

Mitsem var dommerfullmektig ved Drammen byrett fra 1975 til 1977, herredsrettsdommer ved Asker og Bærum herredsrett fra 1986 til 1991 og lagdommer i Eidsivating lagmannsrett (nå Borgarting lagmannsrett) fra 1991 til august 2002. Han tiltrådte som dommer i Høyesterett 12. august 2002.

Som advokat arbeidet han som advokatfullmektig og advokat ved kommuneadvokaten i Trondheim fra 1977 til 1979 og som advokat ved juridisk avdeling i Landsorganisasjonen, 1981 til 1986.

Han var faglig sekretær/juridisk rådgiver i Norsk Journalistlag fra 1979 til 1981.

Mens han var høyesterettsdommer var han også leder av Overskjønnsnemnda etter § 23 i lov om endring i kommunal inndeling, et verv han hadde som varaformann fra mars 1999 og formann fra 2003. Han var formann i Næringslivets Konkurranseutvalg fra mai 2000 og ut 2003.

Fornavn: 
Sverre
Etternavn: 
Mitsem
Nåværende stilling/Bistilling/Verv: 
Høyesterettsdommer
Nåværende enhet(er):