Dommerpanel

Direkte lenke til dommeroversikt: /web/liste-dommere

Hensikten med denne siden er å systematisere sammenhengen mellom dommere og avgjørelser.

Er det slik at enkelte dommere har en større tendens enn andre til å utgjøre en fare for rettssikkerheten? Er det slik at noen dommere er dyktigere enn andre? Er det slik at noen dommere har en større eller mindre tendens til klare og lettforståelige begrunnelser og at andre mer eller mindre systematisk, er vanskelig å forstå?

Svaret er naturligvis ja på alle disse spørsmål.

Hensikten med dommerpanelet er gjennom konkrete avgjørelser å belyse (kritikkverdige) sider ved den enkelte dommers embetsførelse. Formålet er dels å inspirere til forbedringer, dels å sette søkelys på enkeltdommere f.eks. i forbindelse med dommerutnevnelser. På samme måte som OECDs PISA tester har satt søkelys på gode og mindre gode skoler og skolesystemer i medlemslandene håper jeg at dommerpanelet kan stimulere til debatt om gode og mindre gode dommere og domstoler.

Det er andre som kunne gjort en bedre jobb for å belyse temaet enn undertegnede. Advokatforeningen kunne f.eks. gjennomført anonyme systematiske undersøkelser gjennom sine medlemmer i etterkant av hver rettslig avgjørelse, og publisert resultatene slik at publikum kunne bli oppmerksom på svikt ved domstolene.

Det kan naturligvis være delte meninger om hva som kunne eller burde inngå i en slik spørsmålsstilling, men etter min mening er det noen opplagte elementer hvorav de 2 viktigste er i hvilken grad avgjørelsen drøfter partenes faktiske og rettslige anførsler/argumenter.

Innenfor disse 2 kategorier er det en mengde elementer:

  • Hvilke faktiske omstendigheter understøtter dommerens/domstolens konklusjon? Finnes det alternative forklaringsmodeller og/eller fakta som utelukker dommerens/domstolens konklusjon? (Det er oftest her det svikter mht faktadelen i norske rettsavgjørelser. Det nytter ikke at det finnes fakta som understøtter domstolens konklusjon dersom det finnes andre fakta som utelukker den samme konklusjon, og domstolene drøfter sjelden alternative forklaringsmodeller.)
  • Hvilke rettskilder støtter domstolens konklusjon og igjen ved motsatsen, d.v.s. hvilke rettskilder som utelukker domstolens konklusjon er det ofte vi finner svikten. Typisk er det f.eks. at henvisninger til lovbestemmelser som utelukker den av domstolen ønskede konklusjon simpelthen blir tiet ihjel, ditto for tidligere avvikende rettsavgjørelser.

For en liste over dommere  og domstoler klikk lenken.

Liste dommere og personer

Dommer/Personsorter i stigende rekkefølge Nåværende enhet(er) Nåværende stilling/Bistilling/Verv
Østensen, Cecilie Borgarting lagmannsrett Lagdommer, Leder Finansklagenemnda Bank
Øie, Toril Marie Høyesterett Høyesterettsdommer
Vikse, Arne Haugaland tingrett Tingrettsdommer
Utgård, Karl Arne Høyesterett Høyesterettsdommer
Tjomsland, Steinar Høyesterett Høyesterettsdommer
Stabel, Ingse Høyesterett Høyesterettsdommer
Skoghøy, Jens Edvin A. Høyesterett Høyesterettsdommer
Skålnes, Svein Åge Haugaland tingrett Tingrettsdommer
Sjong, Stig Gulating lagmannsrett Lagdommer
Schei, Tore Høyesterett Høyesteretts leder, Forfatter

Sider