åpenhet

Dommere, politikere og ansvar for manglende opptak av rettsforhandlinger

I innlegg i Dagens Næringsliv den 8. august og den 12. august legger henholdsvis Tor Langbach (direktør for Domstoladministrasjonen) og lagdommer Håvard Holm begge til grunn at det er politikernes manglende bevilgninger som er årsaken til at det ikke gjøres opptak ved norske domstoler slik tvisteloven påbyr.

 

Påstanden fremstår som underlig ettersom det i det opprinnelige innlegg den 5. august forfattet av advokat Kristian Foss fremkom at opptak var nektet tiltross for at det nødvendige utstyr rent faktisk var tilgjengelig.

 

Jahre saken, Knutsen saken, demokrati og hemmelige rettsavgjørelser

Tid for åpenhet i rettsvesenet?

Den norske grunnloven av 17. mai 1814 la grunnlaget for åpenhet rundt en tidligere skjult lovgivningsprosess. I dag kan enhver norsk borger gå inn på Stortingets nettside for å finne saksdokumentene i alle lovsaker og alle skatte og bevilgningssaker. Nettstedet er åpent for alle, gratis og inneholder også arkivmateriale fra tidligere Storting. Stortinget har også nylig begynt å legge ut videoklipp fra møter og debatter i Stortingssalen.

HR-2012-00250-U Kjennelse nr. 2 fastsettelsessøksmål trust

Denne avgjørelsen er omtalt i følgende artikkel Jahre saken, Knutsen saken, demokrati og hemmelige rettsavgjørelser.

I forbindelse med et innlegg i Dagens Næringsliv den 11. juli 2012 der bobestyrerne i Jahre boet la avgjørende vekt på at Anders Jahre etter norsk lov var eier av en utenlandsformue plassert i en trust som i likhet med Knutsen trusten var opprettet etter britisk lov, virket det riktig å peke på denne "hemmelige" rettsavgjørelsen i Knutsen saken.

11-015361 ASD-GULA/AVD1 Trust ankenektelse nr 2

Avgjørelsen inngår i serien "hemmelige avgjørelser", dvs avgjørelser som ikke er publisert gjennom Lovdata eller på domstolens egen hjemmeside. For alle praktiske formål er denne type avgjørelser hemmelige, tiltross for at det ikke foreligger noen formell avgjørelse om at de skal være hemmelige.
 
Et kjennetegn ved mange av de "hemmelige avgjørelser" er at de er i åpenbar strid med lovgivning og/eller rettspraksis.
 

HR-2011-1277-U - Rt-2011-943 Kjennelse nr. 1 fastsettelsessøksmål trust

Denne avgjørelsen, i motsetning til de andre avgjørelser i saksgangen. er ikke "hemmelig", d.v.s. avgjørelsen er publisert.

Imidlertid lider også denne avgjørelsen av alvorlige svakheter:

Det er oppsiktsvekkende når Høyesterett mener at manglende partsinnsyn i saksdokumenter ikke har betydning for avgjørelsen og heller ingen betydning har for spørsmålet om de aktuelle dommere er habile. Høyesterett legitimerer med dette saksbehandling stikk i strid med de krav som må og bør stilles i et samfunn som ønsker å fremstille seg selv som en rettsstat.

11-015361 ASD-GULA/AVD1 Trust ankenektelse nr 1

Denne avgjørelsen sammen med ankenektelse nr. 2 er omtalt i følgende artikkel Jahre saken, Knutsen saken, demokrati og hemmelige rettsavgjørelser.
 
Vedleggene inkluderer også en utskrift fra Lovdata som viser at avgjørelsen ikke er publisert.
 
Gulating lagmannsrett har en helt annen begrunnelse enn tingretten.

09-010058 ASK-GULA/AVD1 Kjennelse nr. 1 Habilitet Arne Vikse

Hemmelig avgjørelse

Avgjørelsen inngår i serien "hemmelige avgjørelser", dvs avgjørelser som ikke er publisert gjennom Lovdata eller på domstolens egen hjemmeside. For alle praktiske formål er denne type avgjørelser hemmelige, tiltross for at det ikke foreligger noen formell avgjørelse om at de skal være hemmelige.

Et kjennetegn ved mange av de "hemmelige avgjørelser" er at de er i åpenbar strid med lovgivning og/eller rettspraksis.

Abonnér på RSS - åpenhet