dobbeltroller

Dommere i dobbeltroller

Etterhvert har mange blitt klar over at dommere ikke uten videre kan ha bierverv utenom dommerrollen. Likefullt er det mange dommere som har slike bierverv; dette gjelder blant annet styreleder i Domstoladministrasjonen og høyesterettsdommer Karl Arne Utgård, Styreleder og tingrettsdommer Unni Sandbugt i Tilsynsutvalget for dommere og dommer Ernst Moe som leder advokatenes disiplinærnemnd. Jeg har her kun nevnt lederne, men felles for disse 3 organer er at de alle har et flertall bestående av jurister med arbeidsplass ved domstolene.

09-195204ASK-GULA/AVD1 Kjennelse nr. 2 habilitet tingrettdommer Arne Vikse

Hemmelig avgjørelse

Også denne avgjørelsen inngår i serien "hemmelige avgjørelser", dvs avgjørelser som ikke er publisert gjennom Lovdata eller på domstolens egen hjemmeside. For alle praktiske formål er denne type avgjørelser hemmelige, tiltross for at det ikke foreligger noen formell avgjørelse om at de skal være hemmelige.

Et kjennetegn ved mange av de "hemmelige avgjørelser" er at de er i åpenbar strid med lovgivning og/eller rettspraksis.

Abonnér på RSS - dobbeltroller