Dokumentinnsyn

HR-2011-1277-U - Rt-2011-943 Kjennelse nr. 1 fastsettelsessøksmål trust

Denne avgjørelsen, i motsetning til de andre avgjørelser i saksgangen. er ikke "hemmelig", d.v.s. avgjørelsen er publisert.

Imidlertid lider også denne avgjørelsen av alvorlige svakheter:

Det er oppsiktsvekkende når Høyesterett mener at manglende partsinnsyn i saksdokumenter ikke har betydning for avgjørelsen og heller ingen betydning har for spørsmålet om de aktuelle dommere er habile. Høyesterett legitimerer med dette saksbehandling stikk i strid med de krav som må og bør stilles i et samfunn som ønsker å fremstille seg selv som en rettsstat.

09-195204ASK-GULA/AVD1 Kjennelse nr. 2 habilitet tingrettdommer Arne Vikse

Hemmelig avgjørelse

Også denne avgjørelsen inngår i serien "hemmelige avgjørelser", dvs avgjørelser som ikke er publisert gjennom Lovdata eller på domstolens egen hjemmeside. For alle praktiske formål er denne type avgjørelser hemmelige, tiltross for at det ikke foreligger noen formell avgjørelse om at de skal være hemmelige.

Et kjennetegn ved mange av de "hemmelige avgjørelser" er at de er i åpenbar strid med lovgivning og/eller rettspraksis.

HR-2009-01039-U Kjennelse Habilitet Arne Vikse

Hemmelige avgjørelser

Lagmannsrettens avgjørelse inngår i serien "hemmelige avgjørelser" ettersom den ikke er publisert eller gjort tilgjengelig for publikum.

09-010058 ASK-GULA/AVD1 Kjennelse nr. 1 Habilitet Arne Vikse

Hemmelig avgjørelse

Avgjørelsen inngår i serien "hemmelige avgjørelser", dvs avgjørelser som ikke er publisert gjennom Lovdata eller på domstolens egen hjemmeside. For alle praktiske formål er denne type avgjørelser hemmelige, tiltross for at det ikke foreligger noen formell avgjørelse om at de skal være hemmelige.

Et kjennetegn ved mange av de "hemmelige avgjørelser" er at de er i åpenbar strid med lovgivning og/eller rettspraksis.

Dokumentinnsyn Runde 1 (2003)

HR-2003-1410-1

OA Knutsen dødsbo Dokumentinnsynssak nr. 1
Se følgende artikkel for ytterligere informasjon: Dokumentinnsyn Runde 1 (2003)

2013-03-21 Tilleggskommentarer

Abonnér på RSS - Dokumentinnsyn