Domstollov §11 Førstelagmann fordeler sakene ...

§ 11. Førstelagmannen fordeler sakene mellom dommerne ved domstolen.

       Har førstelagmannen forfall, skal den eldste av lagmennene eller den eldste av de øvrige dommerne gjøre tjeneste som førstelagmann så lenge ikke stedfortreder er oppnevnt.

       Førstelagmannen kan bemyndige lagmennene til å utføre de forretningene som etter andre lovbestemmelser er tillagt denne.

       Hvor saksmengden gjør det påkrevet, kan lagmannsretten etter bestemmelse av domstoladministrasjonen deles i avdelinger. I så fall kan det utnevnes en lagmann som leder for hver avdeling. Førstelagmannen fordeler sakene mellom avdelingene og treffer bestemmelse om dommernes tjenestegjøring. Lagmannen fordeler sakene mellom dommerne i avdelingen. Annet og tredje ledd gjelder tilsvarende.

       Kongen kan gi nærmere regler om fordelingen av sakene i lagmannsrettene.

Endret ved lover 21 juni 1935 nr. 8, 2 juni 1995 nr. 26 (ikr. 1 aug 1995), 15 juni 2001 nr. 62 (ikr. 1 nov 2002 iflg. res. 7 mai 2002 nr. 421).

Endringsforslag Domstolloven §8, §11 og §19 Tilfeldighetsprinsippet ved fordeling av saker

1. Domstollovens §8, §11 og §19 Tilfeldighetsprinsippet ved fordeling av saker

1.1 Ny/Endret bestemmelse §8

§ 8. Høyesteretts domstolleder leder rettens forretninger, fastsetter tiden for dens møter og for behandlingen av sakene og fordeler forretningene mellom rettens medlemmer og i tilfelle dens avdelinger og utvalg. Alminnelige regler om dette kan skal fastsettes i en forretningsorden.

Abonnér på RSS - Domstollov §11 Førstelagmann fordeler sakene ...