Grunnloven §21 Embedsed mv

For dommere kommer embetseden iht grunnloven i tillegg til dommerforsikring etter domstollovens §60

§21
Kongen vælger og beskikker, efter at have hørt sit Statsraad, alle civile og militære Embedsmænd. Disse skulle, før Beskikkelse finder Sted, sværge eller, hvis de ved Lov ere fritagne for Edsaflæggelse, høitideligen tilsige Konstitutionen og Kongen Lydighed og Troskab; dog kunne de Embedsmænd der ei ere norske Borgere, ved Lov fritages for denne Pligt. De kongelige Prinser maa ei beklæde civile Embeder.

HR-2012-01529-U Domstolenes kompetanse jf. tvl. §9-7, §11-2 mv og litispendens tvl. §18-1

Det spørsmålet som anken over lagmannsrettens avgjørelse reiser er hvilken kompetanse tingretten/lagmannsretten har til å gå utenom partenes anførsler jfr. tvistelovens §11-2. Som anken påpeker, dersom det nå åpnes for at lagmannsretten på helt vilkårlig vis kan se bort fra partenes anførsler så innebærer dette en helt ny forståelse av, eller rettere, en opphevelse av tvistelovens §11-2.

Dommere uten embetsed og dommerforsikring

Alle kan gjøre feil engang i blant, men ved domstolene synes det å være en nærmest total mangel på rutiner og respekt for prosess og annen lovgivning så langt den setter grenser for domstolens egne handlinger.

I morgen torsdag den 14. juni starter en sak i Høyesterett knyttet til manglende dommerforsikringer og manglende embetsed. Dette gjelder flere hundre dommere som ikke har avgitt de nødvendige forsikringer og embetsed og derved etter lovens ordlyd har fungert som dommere uten å være det.

HR-2012-00250-U Kjennelse nr. 2 fastsettelsessøksmål trust

Denne avgjørelsen er omtalt i følgende artikkel Jahre saken, Knutsen saken, demokrati og hemmelige rettsavgjørelser.

I forbindelse med et innlegg i Dagens Næringsliv den 11. juli 2012 der bobestyrerne i Jahre boet la avgjørende vekt på at Anders Jahre etter norsk lov var eier av en utenlandsformue plassert i en trust som i likhet med Knutsen trusten var opprettet etter britisk lov, virket det riktig å peke på denne "hemmelige" rettsavgjørelsen i Knutsen saken.

Abonnér på RSS - Grunnloven §21 Embedsed mv