habilitet

Dommerforsikring; brev fra NN til Justisminister, stortingsrepresentanter

[Redaktørens merknader: NN har skrevet brev til Justisminister og stortingsrepresentanter som tar opp en rekke sentrale problemstillinger ifbm dommerforsikringsspørsmålet jfr. Høyesteretts avgjørelse HR-2012-01312-A]

 

XX, 29.06.12

 

Fra NN, XXneset 106,

NN@NN.eu

 

Til, Justisminister Grete Faremo, Alle stortingsrepresentanter.

Dommere i dobbeltroller

Etterhvert har mange blitt klar over at dommere ikke uten videre kan ha bierverv utenom dommerrollen. Likefullt er det mange dommere som har slike bierverv; dette gjelder blant annet styreleder i Domstoladministrasjonen og høyesterettsdommer Karl Arne Utgård, Styreleder og tingrettsdommer Unni Sandbugt i Tilsynsutvalget for dommere og dommer Ernst Moe som leder advokatenes disiplinærnemnd. Jeg har her kun nevnt lederne, men felles for disse 3 organer er at de alle har et flertall bestående av jurister med arbeidsplass ved domstolene.

HR-2011-1277-U - Rt-2011-943 Kjennelse nr. 1 fastsettelsessøksmål trust

Denne avgjørelsen, i motsetning til de andre avgjørelser i saksgangen. er ikke "hemmelig", d.v.s. avgjørelsen er publisert.

Imidlertid lider også denne avgjørelsen av alvorlige svakheter:

Det er oppsiktsvekkende når Høyesterett mener at manglende partsinnsyn i saksdokumenter ikke har betydning for avgjørelsen og heller ingen betydning har for spørsmålet om de aktuelle dommere er habile. Høyesterett legitimerer med dette saksbehandling stikk i strid med de krav som må og bør stilles i et samfunn som ønsker å fremstille seg selv som en rettsstat.

HR-2009-01039-U Kjennelse Habilitet Arne Vikse

Hemmelige avgjørelser

Lagmannsrettens avgjørelse inngår i serien "hemmelige avgjørelser" ettersom den ikke er publisert eller gjort tilgjengelig for publikum.

09-010058 ASK-GULA/AVD1 Kjennelse nr. 1 Habilitet Arne Vikse

Hemmelig avgjørelse

Avgjørelsen inngår i serien "hemmelige avgjørelser", dvs avgjørelser som ikke er publisert gjennom Lovdata eller på domstolens egen hjemmeside. For alle praktiske formål er denne type avgjørelser hemmelige, tiltross for at det ikke foreligger noen formell avgjørelse om at de skal være hemmelige.

Et kjennetegn ved mange av de "hemmelige avgjørelser" er at de er i åpenbar strid med lovgivning og/eller rettspraksis.

93-019233DBO-HAUG Kjennelse vedr. tingrettsdommer Vikses habilitet

I avgjørelsen er det referert til en rekke av de øvrige arvinger som motparter. Faktum er at det ikke er motparter ettersom ingen av de øvrige arvinger har uttalt seg om spørsmålet.

Abonnér på RSS - habilitet