OA Knutsens dødsbo

Jahre saken, Knutsen saken, demokrati og hemmelige rettsavgjørelser

HR-2012-00250-U Kjennelse nr. 2 fastsettelsessøksmål trust

Denne avgjørelsen er omtalt i følgende artikkel Jahre saken, Knutsen saken, demokrati og hemmelige rettsavgjørelser.

I forbindelse med et innlegg i Dagens Næringsliv den 11. juli 2012 der bobestyrerne i Jahre boet la avgjørende vekt på at Anders Jahre etter norsk lov var eier av en utenlandsformue plassert i en trust som i likhet med Knutsen trusten var opprettet etter britisk lov, virket det riktig å peke på denne "hemmelige" rettsavgjørelsen i Knutsen saken.

11-015361 ASD-GULA/AVD1 Trust ankenektelse nr 2

Avgjørelsen inngår i serien "hemmelige avgjørelser", dvs avgjørelser som ikke er publisert gjennom Lovdata eller på domstolens egen hjemmeside. For alle praktiske formål er denne type avgjørelser hemmelige, tiltross for at det ikke foreligger noen formell avgjørelse om at de skal være hemmelige.
 
Et kjennetegn ved mange av de "hemmelige avgjørelser" er at de er i åpenbar strid med lovgivning og/eller rettspraksis.
 

HR-2011-1277-U - Rt-2011-943 Kjennelse nr. 1 fastsettelsessøksmål trust

Denne avgjørelsen, i motsetning til de andre avgjørelser i saksgangen. er ikke "hemmelig", d.v.s. avgjørelsen er publisert.

Imidlertid lider også denne avgjørelsen av alvorlige svakheter:

Det er oppsiktsvekkende når Høyesterett mener at manglende partsinnsyn i saksdokumenter ikke har betydning for avgjørelsen og heller ingen betydning har for spørsmålet om de aktuelle dommere er habile. Høyesterett legitimerer med dette saksbehandling stikk i strid med de krav som må og bør stilles i et samfunn som ønsker å fremstille seg selv som en rettsstat.

11-015361 ASD-GULA/AVD1 Trust ankenektelse nr 1

Denne avgjørelsen sammen med ankenektelse nr. 2 er omtalt i følgende artikkel Jahre saken, Knutsen saken, demokrati og hemmelige rettsavgjørelser.
 
Vedleggene inkluderer også en utskrift fra Lovdata som viser at avgjørelsen ikke er publisert.
 
Gulating lagmannsrett har en helt annen begrunnelse enn tingretten.

93-019233DBO-HAUG dom spørsmål om trust inngår i dødsbo

Denne avgjørelsen er knyttet til om midler i en trust opprettet iht britisk lov inngår i et norsk dødsbo, jfr. Jahre trusten.
 
Haugaland tingrett unngår å ta stilling til spørsmålet ved å legge til grunn at kravet er foreldet. Problemet er imidlertid at det ikke foreligger noen foreldelse ved et krav om eiendomsrett (unntatt dersom den aktuelle gjenstand er solgt og kjøperen er i god tro) jfr. også Anders Jahres dødsbo som har vært under behandling ved Sandefjord skifterett siden 1982 (avsluttet 2012).

09-195204ASK-GULA/AVD1 Kjennelse nr. 2 habilitet tingrettdommer Arne Vikse

Hemmelig avgjørelse

Også denne avgjørelsen inngår i serien "hemmelige avgjørelser", dvs avgjørelser som ikke er publisert gjennom Lovdata eller på domstolens egen hjemmeside. For alle praktiske formål er denne type avgjørelser hemmelige, tiltross for at det ikke foreligger noen formell avgjørelse om at de skal være hemmelige.

Et kjennetegn ved mange av de "hemmelige avgjørelser" er at de er i åpenbar strid med lovgivning og/eller rettspraksis.

HR-2009-01039-U Kjennelse Habilitet Arne Vikse

Hemmelige avgjørelser

Lagmannsrettens avgjørelse inngår i serien "hemmelige avgjørelser" ettersom den ikke er publisert eller gjort tilgjengelig for publikum.

Sider

Abonnér på RSS - OA Knutsens dødsbo