OA Knutsens dødsbo

09-010058 ASK-GULA/AVD1 Kjennelse nr. 1 Habilitet Arne Vikse

Hemmelig avgjørelse

Avgjørelsen inngår i serien "hemmelige avgjørelser", dvs avgjørelser som ikke er publisert gjennom Lovdata eller på domstolens egen hjemmeside. For alle praktiske formål er denne type avgjørelser hemmelige, tiltross for at det ikke foreligger noen formell avgjørelse om at de skal være hemmelige.

Et kjennetegn ved mange av de "hemmelige avgjørelser" er at de er i åpenbar strid med lovgivning og/eller rettspraksis.

93-019233DBO-HAUG Kjennelse vedr. tingrettsdommer Vikses habilitet

I avgjørelsen er det referert til en rekke av de øvrige arvinger som motparter. Faktum er at det ikke er motparter ettersom ingen av de øvrige arvinger har uttalt seg om spørsmålet.

Om O.A. Knutsens dødsbo [Artikkel fra 2005 som har beholdt sin aktualitet]

Om O.A. Knutsens dødsbo

O. A. Knutsens dødsbo ble tatt under behandling ved daværende Haugesund skifterett (som senere har endret navn til Haugesund tingrett) den 5. mai 1993 etter at O. A. Knutsen avgikk ved døden den 24. april 1993. Skiftesaken er fortsatt under behandling etter mer enn 12 år.

93-00239 S

Åpning av skifte og oppnevning av bobestyrer.

Sider

Abonnér på RSS - OA Knutsens dødsbo