reformforslag

Endringsforslag lover, Del 5 Domstolloven Tilsynsutvalget for dommere

5. Domstolloven foreslåtte endringer vedrørende Tilsynsutvalget

5.1 Domstollovens §235

5.1.1 Ny/Endret bestemmelse

Endringsforlag lover, Del 4 Tvisteloven

4. Tvisteloven

4.1 Tvistelovens §19-6

4.1.1 Ny/Endret bestemmelse

§ 19-6. Utforming og begrunnelse

(1) Rettens avgjørelser skal angi domstolen, tiden og stedet for avsigelsen, rettens medlemmer, partene og sakens nummer.

Endringsforslag lover, Del 3 Skifteloven

Endringsforslag lover, Del 2 Hvilke problemer skal løses

2. Hvilke problemer skal løses?

2.1 Noen erfaringer (eksempler) fra Norge

2.1.1 Innledning

Når man snakker om erfaringer må man skille mellom umiddelbare problemer og mer generelle systemmessige forhold.

Norske lovforarbeider er proppfulle av gode hensikter og til dels gode analyser. Norsk lovgivning er også i mange tilfeller full av de samme gode hensikter.

Endringsforslag lover, Del 1 Innledning

1. Innledning

1.1 Bakgrunn for forslagene

Bakgrunnen for endringsforslag til tvistelov, skiftelov, domstollov m.m. er 3-delt.

Forslag til en PISA undersøkelse for dommere; en søken etter objektive kvalitetskriterier for rettsavgjørelser

PISA og andre objektive målinger

Tid for åpenhet i rettsvesenet?

Den norske grunnloven av 17. mai 1814 la grunnlaget for åpenhet rundt en tidligere skjult lovgivningsprosess. I dag kan enhver norsk borger gå inn på Stortingets nettside for å finne saksdokumentene i alle lovsaker og alle skatte og bevilgningssaker. Nettstedet er åpent for alle, gratis og inneholder også arkivmateriale fra tidligere Storting. Stortinget har også nylig begynt å legge ut videoklipp fra møter og debatter i Stortingssalen.

Abonnér på RSS - reformforslag