Skiftelovens §19 Retten bundet av loddeiernes beslutning

§ 19. Med hensyn til forvaltningen av boets eiendeler er retten bundet av loddeiernes beslutning forsåvidt de alle er enige og retten ikke finner at beslutningen strider mot umyndige eller fraværende arvingers eller mot kreditorenes tarv.

Endringsforslag lover, Del 3 Skifteloven

HR-2012-01529-U Domstolenes kompetanse jf. tvl. §9-7, §11-2 mv og litispendens tvl. §18-1

Det spørsmålet som anken over lagmannsrettens avgjørelse reiser er hvilken kompetanse tingretten/lagmannsretten har til å gå utenom partenes anførsler jfr. tvistelovens §11-2. Som anken påpeker, dersom det nå åpnes for at lagmannsretten på helt vilkårlig vis kan se bort fra partenes anførsler så innebærer dette en helt ny forståelse av, eller rettere, en opphevelse av tvistelovens §11-2.

HR-2012-01150-U

Denne avgjørelsen tar for seg spørsmålet om konsekvensen av enighet mellom loddeierne (skiftelovens §19) og skifterettens (tingrettens) og lagmannsrettens kompetanse til å gå utenom loddeiernes anførsler. Det er bemerkelsesverdig at Høyesterett ikke finner å ville ta stilling til skifterettens og lagmannsrettens kompetanseoverskridelse.

Dokumentinnsyn Runde 1 (2003)

LG-2003-957

For en drøfting av denne avgjørelsen se også Dokumentinnsyn Runde 1 (2003).

HR-2002-01680 Jahresaken dokumentinnsyn

Jahresaken dokumentinnsyn

Innledning

Abonnér på RSS - Skiftelovens §19 Retten bundet av loddeiernes beslutning