Skiftelovens §22 Saksbehandling. Parter og motparter.

Nåværende ordlyd:

§ 22. Bestemmelsene i tvisteloven første, annen, fjerde, femte og sjette del, med unntak for kapittel 5, 6 og 16 III, samt § 9-6 får, for så vidt de passer, og ikke annet er bestemt, tilsvarende anvendelse på tvister for tingretten under offentlig skiftebehandling, dog således at det med hensyn til bevis og bevisførsel gjelder samme regler som under hovedforhandling i sivile tvister. For adgangen til å opptre som prosessfullmektig gjelder tvisteloven § 3-3 første til fjerde ledd. Ved behandling av tvister ved allmennprosess og ved anke gjelder tvisteloven § 3-3 første til tredje ledd.

Reises der tvist om krav som er fremsatt av en loddeier, er som hans motpart kun de å anse som har bestridt kravet. Besluttes det ellers ikke å reise skiftetvist om et anmeldt krav, er beslutningen ikke til hinder for at en loddeier som er uenig i beslutningen reiser tvist om kravet når dette skjer uten ugrunnet opphold. Tingrettens avgjørelse av kravet er i alle tilfelle bindende for samtlige loddeiere.

Tidligere ordlyd (med henvisning til tvistemålsloven):
§ 22. Bestemmelsene i tvistemålslovens første, annen og fjerde del får, forsåvidt de passer, og ikke annet er bestemt, tilsvarende anvendelse på tvister for tingretten under offentlig skiftebehandling, dog således at det med hensyn til bevis, bevisførsel og protokollasjon gjelder samme regler som under hovedforhandling i tvistemål. For adgangen til å opptre som prosessfullmektig gjelder tvistemålsloven § 44 tredje ledd. Ved behandling av tvister i søksmåls former og ved anke og kjæremål gjelder tvistemålsloven § 44 annet ledd.

Reises der tvist om krav som er fremsatt av en loddeier, er som hans motpart kun de å anse som har bestridt kravet. Besluttes det ellers ikke å reise skiftetvist om et anmeldt krav, er beslutningen ikke til hinder for at en loddeier som er uenig i beslutningen reiser tvist om kravet når dette skjer uten ugrunnet opphold. Tingrettens avgjørelse av kravet er i alle tilfelle bindende for samtlige loddeiere

HR-2012-01529-U Domstolenes kompetanse jf. tvl. §9-7, §11-2 mv og litispendens tvl. §18-1

Det spørsmålet som anken over lagmannsrettens avgjørelse reiser er hvilken kompetanse tingretten/lagmannsretten har til å gå utenom partenes anførsler jfr. tvistelovens §11-2. Som anken påpeker, dersom det nå åpnes for at lagmannsretten på helt vilkårlig vis kan se bort fra partenes anførsler så innebærer dette en helt ny forståelse av, eller rettere, en opphevelse av tvistelovens §11-2.

HR-2012-01150-U

Denne avgjørelsen tar for seg spørsmålet om konsekvensen av enighet mellom loddeierne (skiftelovens §19) og skifterettens (tingrettens) og lagmannsrettens kompetanse til å gå utenom loddeiernes anførsler. Det er bemerkelsesverdig at Høyesterett ikke finner å ville ta stilling til skifterettens og lagmannsrettens kompetanseoverskridelse.

Dokumentinnsyn Runde 1 (2003)

LG-2003-957

For en drøfting av denne avgjørelsen se også Dokumentinnsyn Runde 1 (2003).

Abonnér på RSS - Skiftelovens §22 Saksbehandling. Parter og motparter.