Tvistelov §13-7 Opptak av parts- og vitneforklaringer under hovedforhandling

§ 13-7. Opptak av parts- og vitneforklaringer under hovedforhandling

(1) Under hovedforhandling skal det foretas opptak av parts- og vitneforklaringer.

(2) Opptak kan unnlates når

a) saken behandles etter reglene i kapittel 10,
b) retten ikke har tilgjengelig nødvendig utstyr for opptak, eller
c) forklaringene innføres i rettsboken, jf. § 13-8.

(3) Den som skal avhøres, skal varsles om at forklaringen blir tatt opp.

(4) Partene har samme rett til utlån av opptak som til innsyn i rettens øvrige prosessmateriale. Samme rett har den som har fått sin forklaring tatt opp.

(5) Skal opptaket skrives ut, kan retten selv forestå dette eller overlate det til partene.

(6) Opptaket arkiveres sammen med saken. Kongen kan gi nærmere forskrift om opptaket.

Lovtekst per 2013-08-13

Dommere, politikere og ansvar for manglende opptak av rettsforhandlinger

I innlegg i Dagens Næringsliv den 8. august og den 12. august legger henholdsvis Tor Langbach (direktør for Domstoladministrasjonen) og lagdommer Håvard Holm begge til grunn at det er politikernes manglende bevilgninger som er årsaken til at det ikke gjøres opptak ved norske domstoler slik tvisteloven påbyr.

 

Påstanden fremstår som underlig ettersom det i det opprinnelige innlegg den 5. august forfattet av advokat Kristian Foss fremkom at opptak var nektet tiltross for at det nødvendige utstyr rent faktisk var tilgjengelig.

 

Abonnér på RSS - Tvistelov §13-7 Opptak av parts- og vitneforklaringer under hovedforhandling