Tvistelov §19-6 Utforming og begrunnelse

§ 19-6. Utforming og begrunnelse

(1) Rettens avgjørelser skal angi domstolen, tiden og stedet for avsigelsen, rettens medlemmer, partene og sakens nummer.

(2) Avgjørelsen skal være skriftlig og undertegnet av rettens medlemmer. I småkravprosessen kan dom avsies etter reglene i § 10-4 tredje ledd.

(3) Det skal opplyses om avgjørelsen er enstemmig. Ved dissens skal det opplyses hvem som er uenig, og hvilke punkter uenigheten gjelder.

(4) Dommer og kjennelser skal begrunnes. Begrunnelsen skal omfatte

a) framstilling av saken,
b) partenes påstander med påstandsgrunnlag, og
c) rettens vurdering.

(5) Saksframstillingen og redegjørelsen for påstandsgrunnlagene skal konsentrert beskrive det rettsforhold som er tvistegjenstand, sakens bakgrunn og partenes rettslige og faktiske anførsler så langt det er nødvendig for å forklare avgjørelsen. Deretter gjør retten rede for den bevisvurdering og rettsanvendelse avgjørelsen er bygd på. Overordnede domstoler kan i sin begrunnelse henholde seg helt eller delvis til de underordnede domstolers begrunnelse i saken.

(6) Avgjørelser av Høyesterett som avsies ved muntlig avstemning, begrunnes ved dommernes stemmegiving.

(7) Dommer og kjennelser skal inneholde en slutning som nøyaktig angir resultatet for de avgjørelser som treffes.

HR-2012-02382-A Aronsen holding as m.fl. mot Fokus bank (Heving eller erstatning etter kjøp av finansielle produkter))

I en artikkel i Dagens næringsliv den 28. desember 2012 har professor Diderik Lund skrevet følgende om denne avgjørelsen under tittelen:

"Bare skriftlig teller?
Høyesterett avsa 20. desember dom i ankesaken der 21 bankkunder saksøkte Fokus Bank, filial av Danske Bank A/S, med krav om erstatning for tap ved investering i juni 2007 i et finansielt produkt. Kundene tapte 87 prosent av det investerte beløpet da produktet ble termi-nert i januar 2009.

Endringsforlag lover, Del 4 Tvisteloven

4. Tvisteloven

4.1 Tvistelovens §19-6

4.1.1 Ny/Endret bestemmelse

§ 19-6. Utforming og begrunnelse

(1) Rettens avgjørelser skal angi domstolen, tiden og stedet for avsigelsen, rettens medlemmer, partene og sakens nummer.

Abonnér på RSS - Tvistelov §19-6 Utforming og begrunnelse