Tvistelov §29-13 Krav til samtykke. Nektelse

§ 29-13. Krav til samtykke. Nektelse

(1) Anke over dom i en sak om formuesverdier kan ikke fremmes uten lagmannsrettens samtykke hvis ankegjenstandens verdi er mindre enn kr 125 000. Ved vurderingen av om samtykke skal gis, skal det blant annet tas hensyn til sakens karakter, de behov partene har for overprøving, og om det synes å være svakheter ved den avgjørelse som er anket, eller ved behandlingen av saken.

(2) Anke over dom kan nektes fremmet når lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre fram. En nektelse kan begrenses til enkelte krav eller ankegrunner.

(3) Er avgjørelse etter første ledd ikke truffet før ankeforhandlingen, kan samtykke likevel nektes hvis det da viser seg at verdien av ankegjenstanden er mindre enn kr 125 000.

(4) Nektelse etter annet ledd kan ikke skje uten at parten er gitt varsel om at anken overveies nektet fremmet. Slikt varsel kan bare gis inntil den videre saksforberedelse er tatt opp med partene etter § 29-14 tredje ledd, og inntil én måned etter at lagmannsretten mottok ankesaken.

(5) Avgjørelse etter første og annet ledd treffes ved beslutning uten muntlig forhandling. Beslutning etter første ledd skal være begrunnet når særlige grunner tilsier det. Nektelse etter annet ledd krever enstemmighet og skal være begrunnet. Beslutningen kan bare ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen. At en anke ikke er nektet fremmet etter annet ledd, kan ikke ankes eller brukes som ankegrunn.

Endret ved lov 10 des 2010 nr. 76 (ikr. 10 des 2010 iflg. res. 10 des 2010 nr. 1574).

HR-2012-00250-U Kjennelse nr. 2 fastsettelsessøksmål trust

Denne avgjørelsen er omtalt i følgende artikkel Jahre saken, Knutsen saken, demokrati og hemmelige rettsavgjørelser.

I forbindelse med et innlegg i Dagens Næringsliv den 11. juli 2012 der bobestyrerne i Jahre boet la avgjørende vekt på at Anders Jahre etter norsk lov var eier av en utenlandsformue plassert i en trust som i likhet med Knutsen trusten var opprettet etter britisk lov, virket det riktig å peke på denne "hemmelige" rettsavgjørelsen i Knutsen saken.

Abonnér på RSS - Tvistelov §29-13 Krav til samtykke. Nektelse