Tvistelov §30-5 Nektelse av anke over kjennelser og beslutninger

§ 30-5. Nektelse av anke over kjennelser og beslutninger

       En anke over kjennelse eller beslutning kan nektes fremmet dersom den ikke reiser spørsmål av betydning utenfor den foreliggende sak, og heller ikke andre hensyn taler for at anken bør prøves. Anken kan også nektes fremmet dersom den i det vesentlige reiser omfattende bevisspørsmål. § 30-4 annet og tredje ledd gjelder tilsvarende.

HR-2012-01529-U Domstolenes kompetanse jf. tvl. §9-7, §11-2 mv og litispendens tvl. §18-1

Det spørsmålet som anken over lagmannsrettens avgjørelse reiser er hvilken kompetanse tingretten/lagmannsretten har til å gå utenom partenes anførsler jfr. tvistelovens §11-2. Som anken påpeker, dersom det nå åpnes for at lagmannsretten på helt vilkårlig vis kan se bort fra partenes anførsler så innebærer dette en helt ny forståelse av, eller rettere, en opphevelse av tvistelovens §11-2.

HR-2012-01150-U

Denne avgjørelsen tar for seg spørsmålet om konsekvensen av enighet mellom loddeierne (skiftelovens §19) og skifterettens (tingrettens) og lagmannsrettens kompetanse til å gå utenom loddeiernes anførsler. Det er bemerkelsesverdig at Høyesterett ikke finner å ville ta stilling til skifterettens og lagmannsrettens kompetanseoverskridelse.

Abonnér på RSS - Tvistelov §30-5 Nektelse av anke over kjennelser og beslutninger