Tvistelov §30-9 Behandlingsform og avgjørelsesgrunnlag ved anke over kjennelser og beslutninger

§ 30-9. Behandlingsform og avgjørelsesgrunnlag ved anke over kjennelser og beslutninger

(1) Anker over kjennelser og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling.

(2) Dersom Høyesteretts ankeutvalg enstemmig finner det klart at anken ikke kan føre fram, kan den avvises eller forkastes uten annen begrunnelse enn det.

(3) Dersom det er nødvendig for en forsvarlig behandling, kan Høyesteretts ankeutvalg bestemme at det skal holdes rettsmøter til nærmere behandling av deler av det som er tatt opp i ankesaken. For den muntlige behandling i ankeutvalget gjelder § 30-11 tilsvarende så langt den passer.

(4) Dersom det treffes bestemmelse etter domstolloven § 5 første ledd, jf. § 6 første ledd om at saken skal avgjøres i avdeling av fem dommere, bestemmes det samtidig om behandlingen skal være skriftlig eller følge de regler i §§ 30-10 og 30-11 som gjelder for anke over dommer. Bestemmelse om muntlig behandling kan også senere treffes av forberedende dommer etter § 19-2 annet ledd eller av den rett som behandler saken.

HR-2012-00250-U Kjennelse nr. 2 fastsettelsessøksmål trust

Denne avgjørelsen er omtalt i følgende artikkel Jahre saken, Knutsen saken, demokrati og hemmelige rettsavgjørelser.

I forbindelse med et innlegg i Dagens Næringsliv den 11. juli 2012 der bobestyrerne i Jahre boet la avgjørende vekt på at Anders Jahre etter norsk lov var eier av en utenlandsformue plassert i en trust som i likhet med Knutsen trusten var opprettet etter britisk lov, virket det riktig å peke på denne "hemmelige" rettsavgjørelsen i Knutsen saken.

Abonnér på RSS - Tvistelov §30-9 Behandlingsform og avgjørelsesgrunnlag ved anke over kjennelser og beslutninger