Tvistelov §9-7 Avgjørelse ved enighet mellom partene

§ 9-7. Avgjørelse ved enighet mellom partene

(1) Er partene enige om et krav, og enigheten er bindende for retten etter § 11-2, avgjøres kravet straks på dette grunnlag. Avgjørelsen av kravet kan utstå til øvrige avgjørelser i saken om ikke hensynet til noen av partene taler mot det, og en slik utsettelse ellers er hensiktsmessig.

(2) Det er ikke til hinder for avgjørelse etter første ledd at partene er uenige om sakskostnader for behandlingen av kravet.

HR-2012-01529-U Domstolenes kompetanse jf. tvl. §9-7, §11-2 mv og litispendens tvl. §18-1

Det spørsmålet som anken over lagmannsrettens avgjørelse reiser er hvilken kompetanse tingretten/lagmannsretten har til å gå utenom partenes anførsler jfr. tvistelovens §11-2. Som anken påpeker, dersom det nå åpnes for at lagmannsretten på helt vilkårlig vis kan se bort fra partenes anførsler så innebærer dette en helt ny forståelse av, eller rettere, en opphevelse av tvistelovens §11-2.

HR-2003-1410-1

OA Knutsen dødsbo Dokumentinnsynssak nr. 1
Se følgende artikkel for ytterligere informasjon: Dokumentinnsyn Runde 1 (2003)

2013-03-21 Tilleggskommentarer

Abonnér på RSS - Tvistelov §9-7 Avgjørelse ved enighet mellom partene