meninger

Dommere, politikere og ansvar for manglende opptak av rettsforhandlinger

I innlegg i Dagens Næringsliv den 8. august og den 12. august legger henholdsvis Tor Langbach (direktør for Domstoladministrasjonen) og lagdommer Håvard Holm begge til grunn at det er politikernes manglende bevilgninger som er årsaken til at det ikke gjøres opptak ved norske domstoler slik tvisteloven påbyr.

 

Påstanden fremstår som underlig ettersom det i det opprinnelige innlegg den 5. august forfattet av advokat Kristian Foss fremkom at opptak var nektet tiltross for at det nødvendige utstyr rent faktisk var tilgjengelig.

 

Høyesterett, Lognvik, Fokus bank og Røeggen saken

Høyesterett har i løpet av kort tid avsagt 3 dommer knyttet til strukturerte spareprodukter. To av dommene (Lognvik (Rt-2012-355) og Fokus bank (Rt-2012-1926) har endt med klare tap til sparerne. Den tredje dommen Røeggen saken (HR-2013-642-S) endte med en like klar seier til spareren.

Spørsmålet er imidlertid, er det nå, etter disse avgjørelser, klart for borgerne hvilke regler som gjelder?

Stikkord:

Dommere uten embetsed og dommerforsikring

Alle kan gjøre feil engang i blant, men ved domstolene synes det å være en nærmest total mangel på rutiner og respekt for prosess og annen lovgivning så langt den setter grenser for domstolens egne handlinger.

I morgen torsdag den 14. juni starter en sak i Høyesterett knyttet til manglende dommerforsikringer og manglende embetsed. Dette gjelder flere hundre dommere som ikke har avgitt de nødvendige forsikringer og embetsed og derved etter lovens ordlyd har fungert som dommere uten å være det.

Tid for åpenhet i rettsvesenet?

Den norske grunnloven av 17. mai 1814 la grunnlaget for åpenhet rundt en tidligere skjult lovgivningsprosess. I dag kan enhver norsk borger gå inn på Stortingets nettside for å finne saksdokumentene i alle lovsaker og alle skatte og bevilgningssaker. Nettstedet er åpent for alle, gratis og inneholder også arkivmateriale fra tidligere Storting. Stortinget har også nylig begynt å legge ut videoklipp fra møter og debatter i Stortingssalen.

Er rettssalen vår nye kirke?

Det ble idag (4. mai 2012) lest opp en form for nekrolog for de drepte under 22. juli saken.

Opplesingen er utvilsomt godt ment, men kan det skygge for domstolenes hovedrolle som er å løse tvister mellom forbrytere og samfunnet (i straffesaker) og å løse tvister borgerne i mellom (sivile saker)?

Jeg mener det.

Stikkord:

Hvem vokter vokterne

En artikkel om kollegialitet og manglende tilsyn i rettssystemet.

Stikkord:

Abonnér på RSS - meninger